6.آزاد ارمكي، تقي و غياثوند، احمد، جامعه شناسي تغييرات فرهنگي در ايران، تهران: انتشارات آن، 1383.

7.آزاد ارمكي، تقي و همكاران (1379) تغييرات ارزشي در ايران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي، 1379.

8.آزاد ارمكي، تقي و همكاران، بررسي تحولات اجتماعي و فرهنگي در طول سه نسل خانواده تهراني، نامه علوم اجتماعي، شماره 16، پائيز و زمستان 1379.

9.آزاد ارمكي، تقي و همكاران، بررسي تغييرات فرهنگي در شهر تهران، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره 26، تابستان 1381.

10.   آزاد ارمكي، تقي، چالش‌هاي اساسي سياستگذاري فرهنگي در ايران، مجله سياست داخي، شماره اول، 1385.

11.   آزاد ارمكي، تقي، مباني نظري انقطاع نسلي، مجموعه مقالات گسست نسلي در ايران، تهران: پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، 1382.

12.   اصول سياست فرهنگ جمهوري اسلامي ايران، به نقل از پايگاه اينترنتي دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي.

13.   افروغ، عماد، خرده‌فرهنگ‌ها و وفاق اجتماعي، نقد و نظر، سال دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و پاييز1375.

14.        اكبري، محمدعلي، برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران 1375-1357، تهران: دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، 1384.

15.   اكبري، محمدعلي، تجربياتي از برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره 33، 1381.

16.   اكبري، محمدعلي، دولت و فرهنگ در ايران 1357-1304، تهران: مؤسسه انتشاراتي روزنامه ايران، 1382.

17.   آكسفورد، باري، نظام جهاني؛ اقتصاد، سياست و فرهنگ، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1378.

18.   آلن پيكاك و ايلد ريزو. اقتصاد فرهنگ و سياست‌هاي فرهنگي. ترجمه علي اعظم محمد بيگي. تهران؛ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 1376.

19.   ايزاك ايليچ روبين. نظريه ارزش ماركس. ترجمه حسن شمس آوري. تهران: نشر مركز 1383

20.   اينگلهارت، رونالد، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، مريم وتر، تهران: انتشارات كوير، 1373.

21.   بيلينگتون، روزاموند و ديگران، فرهنگ و جامعه، ترجمه فريبا عزب‌دفتري، تهران: نشر قطره، 1380.

22.   پل سوئيزي. نظريه تكامل سرمايه داري. ترجمه حيدر ماسالي. تهران: انتشارات تكاپو. 1358.

23.   تاجيك، محمدرضا، تأملي آسيب‌شناختي بر فرهنگ در ايران، در كتاب سياست‌گذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381.

24.   تاجيك، محمدرضا، جامعه ايراني و شكاف ميان نسل‌ها، راهبرد، شماره 26 زمستان 1381.

25.   تاجيك، محمدرضا، شكاف نسل‌ها، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت پژوهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي، 1386.

26.   تاملينسون، جان، جهاني‌شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حكيمي، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1381.

27.   تراسبي، ديويد، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه: كاظم فرهادي، تهران: نشر ني، 1382.

28.   توحيدفام، محمد و همكاران، فرهنگ در عصر جهاني‌شدن؛ چالش‌ها و فرصت‌ها، تهران: انتشارات روزنه، 1382.

29.   جوردن مالگن و كريس ودون، سياست فرهنگي، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره 15-14، 1377.

30.   چاووشيان، محسن، بحثي در كاربرد نظريه‌هاي فرهنگ، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره 15-14، 1377.

31.   چلبي، مسعود، برنامه‌ريزي فرهنگي؛ عامل تغيير يا ثبات، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره٧، 1384.

32.                   چلبي، مسعود، جامعه شناسي نظم، تهران: نشر ني، 1375.

33.   چلبي، مسعود، جامعه‌شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، تهران: نشر ني، 1379.

34.                   چلبي، مسعود، جامعه‌شناسي نظم، تهران: نشر ني، 1375.

35.   ديويد تراسبي. اقتصاد فرهنگ. ترجمه كاظم فرهادي. تهران: نشر ني. 1382

36.   ذكايي، محمدسعيد، اخلاق شهروندي، رابطه هويت‌يابي جمعي و ارزش‌هاي ديگرخواهانه، نامه انجمن جامعه‌شناسي ايران، شماره 5، سال 1380.

37.   رابرستون، رونالد، جهاني‌شدن؛ تئوري‌هاي اجتماعي و فرهنگي جهاني، ترجمه: كمال پولادي، تهران: نشر ثالث، 1382.

38.   رباني، رسول و يعقوب احمدي، جهاني‌شدن و آينده فرهنگ‌هاي بومي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 216-215، 1384.

39.   رجب‌زاده، احمد، درآمدي بر مفهوم فرهنگ عمومي، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره 7، 1375.

40.   رشيدپور، علي، نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه فرهنگي، تهران: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، ‌1387.

41.   رفيع پور، فرامرز، آناتومي جامعه (مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي كاربردي)، تهران: شركت سهامي انتشار، 1378.

42.   رفيع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران: شركت سهامي انتشار، 1379.

43.   رفيع پور، فرامرز، وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزش‌هاي اجتماعي، تهران: انتشارات سروش، 1378.

44.   روح الاميني، محمود، زمينه فرهنگ‌شناسي، تهران: انتشارات عطار، 1372.

45.   روشه، گي، كنش اجتماعي، ترجمه هما زنجاني، مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، 1379.

46.   روشه، گي، كنش اجتماعي، ترجمه هما زنجاني‌زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي، 1379.

47.   سينايي، وحيد و غلامرضا ابراهيم ‌آبادي، كثرت‌گرايي در عصر جهاني‌شدن و تحول فرهنگ سياسي نخبگان در ايران، نامه علوم اجتماعي، شماره 25، 1384.

48.   صالحي اميري، سيد رضا، كاوسي، اسماعيل، فرهنگ و مديريت سازمان‌هاي فرهنگي، تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، 1387.

49.   صالحي ‌اميري، سيد رضا، مديريت منازعات قومي در ايران، تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1385.

50.   صالحي اميري، سيدرضا، عظيمي دولت‌آبادي، امير، مباني سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي، تهران پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، 1387.

51.   صالحي اميري، سيدرضا، مفاهيم و نظريه‌هاي فرهنگي، تهران: انتشارات ققنوس، 1386.

52.   صالحي‌اميري، سيدرضا و اسماعيل كاووسي، بررسي علل فقدان پويايي در سازمان‌هاي فرهنگي و آموزشي كشور، مجله راهبرد، شماره٤٢، 1385.

53.   صباغ‌پور، علي‌اصغر، منافع فردي  و منافع جمعي، تهران: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، ‌1387.

54.   صدرا، علي‌رضا، قنبري، علي، ارزش‌هاي حاكم بر جامعه ايراني، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، 1387.

55.   الطايي، علي، بحران هويت قومي در ايران، تهران: نشر شادگان، چاپ اول، 1378.

56.   طبرسي، غلامرضا، تبيين چالش‌هاي فراروي سياست‌گذاري در حوزه فرهنگ، در كتاب سياست‌گذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381.

57.   عبدي، عباس و گودرزي، محسن، تحولات فرهنگي در ايران، تهران: انتشارات روش، 1378-

58.   علي اكبر فرهنگي. نظري به فرهنگ. نامه فرهنگ، 30، تهران. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1379.

59.   غلام رضا مصباحي. نقد نظريه ارزش كار ماركس. مجموعه مقالات اقتصادي. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) 1383

60.   قادري، حاتم، انقطاع نسل‌ها، انقلابي كامل، مجموعه مقالات شكاف نسلي در ايران، تهران: پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي، 1382.

61.   قلي‌پور، رحمت‌ا...، حسام، فرحناز حسام‌پور، تحليل اجتماعي فرار مغزها، تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، 1386.

62.   كارل ماركس. سرمايه. ترجمه ايرج اسكندري. تهران: نشر نور، 1352

63.   كاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احمد عليقليان و افشين خاكبار، تهران: انتشارات طرح نو، 1380.

64.   كاشي، غلامرضا، سياست‌گذاري اقتدارگرايانه و دموكراتيك فرهنگي، در كتاب سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381.

65.   كانكليني، نستورگارسيا، گزينه‌هاي سياست فرهنگي در عرصه جهاني‌شدن، ترجمه مصطفي اسلاميه در كتاب گزارش جهاني فرهنگ، تهران: مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو، 1379.

66.   گروه نويسندگان، گزارش جهاني فرهنگ، ترجمه: هادي غبرائي و ديگران، تهران: مركز انتشارات ملي يونسكو در ايران، 1379.

67.   گري پي فرا رو. انسان شناسي فرهنگي، بعد تجارت جهاني. ترجمه غلامعلي شاملو، تهران: انتشارات سمت، 1379.

68.   لوئي بدن. تاريخ مختصر عقايد اقتصاد ي. ترجمه هوشنگ نهاوندي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1352

69.   محمد حبيبي. خصائص مديران فرهنگي. تهران: انتشارات تبيان 1379.

70.   محمد رضايي، علي اكبر، بررسي پديده شكاف ميان نسلي (استان گلستان) گزارش پژوهش، بي‏تا‏، بي‌جا.

71.   معيني، جهانگير، نظريه و فرهنگ، تهران: مركز مطالعات تحقيقاتي فرهنگي بين‌المللي، 1374.

72.   مقصودي، مجتبي، تحولات قومي در ايران، علل و زمينه‌ها، مؤسسه مطالعات ملي، تهران: ١٣٨٠.

73.   مك دانل، داريان، مقدمه‌اي بر نظريه گفتمان، ترجمه حسينعلي نوذري. تهران: فرهنگ گفتمان، ١٣٨٠.

74.   مگاردپين، اير، گفتگوي فرهنگ‌ها و موانع قوم‌مدارانه، چيستي گفتگوي تمدن‌ها، ‌سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران: ١٣٧٧.

75.   مهرداد وحدتي. صنايع فرهنگي. تهران: انتشارات موسسه پژوهشي نگاه معاصر 1380

76.   موهان، رائو جي، فرهنگ و توسعه اقتصادي، ترجمه محمد اسكندري در كتاب گزارش جهاني فرهنگ، تهران: مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو در ايران، 1379.

77.   هافستده، گرت، ترجمة فرهنگي، علي‌اكبر، كاوسي، اسماعيل، رشيدپور، علي، فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ برنامه‌ريزي ذهن، تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، 1387.

78.   هيترود، اليور؛ تبعيض‌هاي تاريخي قوم‌ها و نژادها، تلخيص و ترجمه فردين عليخواه، روزنامه جامعه، سال يكم، شماره 35.

79.   والرشتاين، ايمانوئل، سياست و فرهنگ در نظام متحول جهاني، ترجمه پيروز ايزدي، تهران: نشر ني، 1382.

80.   وحيد، مجيد، از فرهنگ سياست‌گذاري تا سياست‌گذاري فرهنگي، در كتاب سياست‌گذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381.

+ نوشته شده توسط نجمه قنبری در سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 18:42 |